Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Kluczewsku ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu
 • w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
 • do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 44 781 48 15 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku   w terminie do 21 października 2021r.

Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 44 781 48 15 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku w terminie do 21 października 2021r.

Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” na nowy okres zasiłkowy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, że począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według obowiązujących przepisów wnioski o świadczenie będzie można składać tylko drogą elektroniczną (portal Emp@tia, bankowość elektroniczna, Platforma Usług Elektronicznych ZUS), natomiast wypłata świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

W celu uzyskania pomocy w złożeniu wniosków drogą elektroniczną, dla mieszkańców naszej Gminy dotychczas składających wnioski w formie papierowej, został zorganizowany dyżur pracowników ZUS w Urzędzie Gminy w Kluczewsku - Sala posiedzeń w dniu 13 lipca 2021r. w godzinach od 8.30 do 11.30 , w trakcie którego będzie można uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie „Dobry Start”.

Na spotkanie należy zabrać:

 

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport,

 • - telefon komórkowy,
 • - adres e-mail,
 • - numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane świadczenie,
 • - nazwę i adres szkoły do której będą uczęszczały dzieci.

DobryStart 02

 

DobryStart 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przypomina, że kończy się okres zasiłkowy 2020/2021 pobierania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W związku z tym, osoby uprawnione do wymienionych świadczeń powinny złożyć wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski na wymienione wyżej świadczenia można składać już od 1 lipca 2021r. w formie elektronicznej lub od 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kluczewsku.

W celu ciągłości prawa do niżej wymienionych świadczeń, wnioski należy składać nie później niż:

- do 31 października 2021r. - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2021r. do 30 września 2022r.)

- do 30 listopada 2021r. na świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2021r. do 30 października 2022r.).

 Na wnioski złożone po wskazanych wyżej terminach świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.

 

Świadczenie jednorazowe Dobry Start (300+), wnioski należy złożyć od 01 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r. WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną, za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego „emp@tia”, PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS https://www.zus.pl/portal/ oraz portalu ePUAP http://epuap.gov.pl

 

Od 01 lipca 2021r. organem właściwym do rozpatrywania wniosków „Dobry start” jest ZUS.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Przypominamy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z lipca 2019 roku wydłużyła okres przysługiwania świadczenia wychowawczego (500+) do 31 maja 2021 roku. Na bieżąco wnioski składają jedynie osoby ubiegające się o nowe świadczenie 500+. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenie 500+ dla osób korzystających ze świadczenia, na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będą przyjmowane w terminach:

 

- od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej lub

- od 1 kwietnia 2021r w formie papierowej.

 

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia 500 + wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r.

Wnioski złożone w terminie od 01-02-2021r. do 30-04-2021r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 30-06-2021r.

Wnioski złożone w terminie od 01-05-2021r. do 31-05-2021r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31-07-2021r.

Wnioski złożone w terminie od 01-06-2021r. do 30-06-2021r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31-08-2021r.

 

Na wnioski złożone od 01-07-2021r. świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku.

 

UWAGA!

Przedłużenie okresu zasiłkowego oraz przysługiwanie świadczenia 500+ niezależnie od dochodu rodziny, nie zwalnia osób pobierających świadczenie z obowiązku informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia, a mianowicie zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie lub utrata pracy za granicą, utrata praw rodzicielskich itp.

 

asystent logo 2021

 

 

Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku. Wartość dofinansowania na realizację ww. Programu dla Gminy Kluczewsko wynosi 47 889,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 47 889,00 zł.
W ramach programu Gmina Kluczewsko planuje zrealizować 900 godzin usług obejmując usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 3 osoby niepełnosprawne. Realizacja usług potrwa do grudnia br.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia między innymi dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym także dla seniorów. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” umożliwi:
• udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu tych osób w życiu społecznym;
• ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych;
• osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
• zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Kluczewsko oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kluczewsko na lata 2021 – 2025 poniżej zamieszczone zostały linki do ankiet mających na celu rozpoznanie mocnych stron, możliwości oraz zagrożeń społeczności naszej Gminy.

Głos każdego respondenta będzie cennym wkładem w stworzenie całościowego i jak najlepiej opisującego rzeczywistość obrazu badanych zagadnień w Gminie Kluczewsko.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiet online. Wystarczy kliknąć (jeżeli strona internetowa poprosi o podanie hasła do rozpoczęcia ankiety będzie to słowo: badania).

Udział w badaniach jest anonimowy i dobrowolny. Nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

Wszyscy pełnoletni mieszkańcy:

https://www.webankieta.pl/ankieta/628024/kluczewsko-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-podstawowa.html

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Gmina Kluczewsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku
reprezentowana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku
zaprasza do złożenia oferty na
„Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kluczewsko, w:
1/ schronisku dla osób bezdomnych,
2/ schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
3/noclegowni,
4/ogrzewalni.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kluczewsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
Telefon 44 781 42-46 w. 14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji w załączonym zapytaniu ofertowym


W dniu 03 grudnia 2020r Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do programu „ Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021.
„ Opieka Wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunóhttp://www.gopskluczewsko.pl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=editw osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,
W 2021r. program będzie realizowany w trzech formach:
1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
• miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
• ośrodku wsparcia,
• innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program,

2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
• ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
• w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
• innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program,

3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 44 781 48 15 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku w terminie do 21 grudnia 2020r.
Więcej informacji o programie na stronie ministerstwa pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.