Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


W dniu 03 grudnia 2020r Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 44 781 48 15 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku w terminie do 21 grudnia 2020r.
Więcej informacji o programie na stronie ministerstwa pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku będzie nieczynny.
Zarządzeniem Kierownika GOPS w Kluczewsku dzień ten został ustalony jako wolny od pracy dla pracowników GOPS w Kluczewsko w zamian za Święto Bożego Narodzenia przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r (z konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, że nadal można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020. Informujemy, iż liczba osób, które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona.

 

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód zgodnie z zatwierdzonymi zmianami z 26 listopada 2020r. nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

1 542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie

Przy wyliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania skierowania, do dochodu rodziny/ osoby wliczane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. 500+. Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową oraz zdrowotną rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. O terminie i miejscu wydawania żywności osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie.

W celu uzyskania skierowani prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 44 781 45 14 lub osobiście w siedzibie ośrodka w godzinach urzędowania ops.

 

Art. 7 ustawy o pomocy społecznej mów , że pomoc społeczna jest udzielana osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa; sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowawart.159 ust.1 pkt1 lit. c lub d ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Program Czyste Powietrze - to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, że realizuje obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚ i GW w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Zaświadczenia wydawane są na wniosek zainteresowanego.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 44 781 45 14 lub w razie konieczności osobiście w siedzibie ośrodka, w godzinach urzędowania GOPS.
Więcej informacji oraz druki wniosku w zakładce „Czyste Powietrze”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało program, wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pod nazwą "Wspieraj Seniora".
Program adresowany jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora Programu, czyli ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku przystąpił do realizacji Programu Solidarnościowego Korpusu „Wspieraj Seniora”.
W przypadku chęci skorzystania z tej formy pomocy prosimy o kontakt telefoniczny przez bezpłatną infolinię 22 505 11 11

 

WspierajSeniora 01 sm

 

WspierajSeniora 02 sm

z uwagi na rozprzestrzeniające się zagrożenie zakażenia koronawirusem Sars-CoV-2, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, schorowanych apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Kluczewsko, nie bądźmy obojętni na potrzeby osób samotnych, starszych, schorowanych. Bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka. Zwróćmy uwagę na osoby w naszym najbliższym otoczeniu, szczególnie na osoby samotne, niepełnosprawne, starsze. Zaoferujmy wsparcie. Możesz zrobić zakupy, wykupić leki, odebrać pocztę.
W tym trudnym okresie jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od naszej odpowiedzialności i racjonalnego zachowania, przestrzegajmy więc zaleceń sanitarnych.
Pamiętajmy, że zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób w przestrzeni publicznej, częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni i przedmiotów, a także poprawnie noszona maseczka lub przyłbica – to podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii. Drodzy Seniorzy jeśli jest to możliwe ograniczajcie kontakty, robiąc zakupy korzystajcie z wyznaczonych dla was godzin tj. od poniedziałku do piątku od 10.00 do 12.00. Nie jest to kwestia utrudnienia życia, ale troska o Wasze zdrowie i życie.
Przypominamy także, że maseczki wielorazowego użytku powinny być regularnie prane, warto też pamiętać o częstej dezynfekcji telefonu i niekorzystania z niego podczas jedzenia.
Unikajmy kontaktu z przedmiotami i powierzchniami, które są dotykane przez inne osoby – m.in. klamki, poręcze. Jeżeli już mamy z nimi styczność, nie dotykajmy twarzy ani maseczek, a przy najbliższej możliwej okazji umyjmy lub zdezynfekujmy ręce.

1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Kielcach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 600 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa świętokrzyskiego
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 27,4 ton żywności;
- 2400 paczek żywnościowych;
5. W ramach Podprogramu 2019 dla 600 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• edukacji finansowej - 2 spotkań dla 30 uczestników
• żywieniowo dietetycznych – 2 spotkań dla 30 uczestników

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku będzie nieczynny.
Zarządzeniem Kierownika GOPS w Kluczewsku dzień ten został ustalony jako wolny od pracy dla pracowników GOPS w Kluczewsko w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r.

Informujemy, że z uwagi na obowiązujący w dalszym ciągi stan epidemiczny w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i klientów ośrodka, interesanci obsługiwani są pojedynczo, w pomieszczeniu oprócz pracowników może przebywać tylko 1 osoba. Przyjmujemy wypełnione i skompletowane dokumenty.

 

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną, co ograniczy bezpośredni kontakt, a także ułatwi i przyspieszy załatwienie spraw. Umożliwi to również szybszą obsługę osób, które nie mają możliwości załatwienia spraw elektronicznie. Przypominamy, że uzyskanie profilu zaufanego umożliwiającego elektroniczne złożenie wniosków nic nie kosztuje a jego posiadanie daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędach. Informacje o możliwości założenia profilu zaufanego dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
lub https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
Profil zaufany można założyć samodzielnie poprzez w/w stronę internetową lub w urzędzie gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z lipca 2019 roku wydłużyła okres przysługiwania świadczenia wychowawczego (500+) do 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym osoby pobierające wymienione świadczenie nie muszą w 2020 roku składać żadnych wniosków. Na bieżąco wnioski składają jedynie osoby ubiegające się o nowe świadczenie 500+. Wnioski o świadczenie 500+ dla osób korzystających ze świadczenia, na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31maja 2022r. będą przyjmowane w terminach:
- od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej lub
- od 1 kwietnia 2021r w formie papierowej.
W celu kontynuacji wypłaty świadczenia 500 + wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r.
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
UWAGA!
Przedłużenie okresu zasiłkowego oraz przysługiwanie świadczenia 500+ niezależnie od dochodu rodziny, nie zwalnia osób pobierających świadczenie z obowiązku informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia, a mianowicie zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie lub utrata pracy za granicą, utrata praw rodzicielskich itp.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.