Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

logo dobry startGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, że od 1 lipca 2018r. realizuje program Dobry Start czyli wypłatę jednorazowego świadczenia przysługującego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł dla każdego dziecka lub osoby uczącej się w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 roku życia.
Świadczenie to przysługuje raz w roku niezależnie od dochodu rodziny dla dzieci uczących się w szkole, co oznacza szkolę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy. Świadczenie nie przysługuje na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku w formie papierowej od 1 sierpnia br. natomiast w formie elektronicznej za pomocą empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczna - od 1 lipca br. nie później niż do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji na stronie MRPiPS https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
Wzory wniosków o świadczenie dobry start są dostępne na stronie https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin
Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start będą przesyłane wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku braku adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może uzyskać je osobiści w GOPS w Kluczewsku po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Nie należy odpowiadać na e-maila informującego o przyznaniu świadczenia dobry start.

Informujemy o konieczności składania wniosków o świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500+”) oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019r, ponieważ stary okres zasiłkowy kończy się 30 września 2018r. W przypadku świadczeń rodzinnych stary okres zasiłkowy upływa 31 października 2018r.
Wnioski o wymienione świadczenia można składać w formie elektronicznej od 1 lipca natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia br.
W celu ciągłości prawa do świadczeń, wnioski należy składać:
- na świadczenia wychowawcze (500+) oraz fundusz alimentacyjny do 31 października 2018r.
- na świadczenia rodzinne do 30 listopada 2018 r.
W przypadku złożenia wniosków po wskazanych terminach prawo do świadczeń przysługuje od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów. Osoby, które nie złożą wniosków nie będą miały kontynuowanej wypłaty wymienionych świadczeń na nowy okres zasiłkowy.

Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Kluczewsku, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”, można je również przesłać elektronicznie:
- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego „emp@tia”
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej
- oraz PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS
- obywatel.gov.pl
UWAGA!
Zwracamy uwagę na konieczność zgłaszania istotnych zmian związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu, celem uniknięcia naliczania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany te należy zgłaszać na bieżąco w momencie ich zaistnienia, w trakcie pobierania świadczeń a także ubiegania się o nie.

Druki wniosków o świadczenia są dostępne na stronie MRPiPS
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci opłacenia obiadów w szkołach dla dzieci informujemy, że w celu uzyskania wskazanej pomocy należy zwrócić się do tutejszego ośrodka z podaniem o udzielenie oczekiwanej pomocy oraz kompletem dokumentów potwierdzających sytuację dochodową oraz zdrowotną rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie podanie, a mianowicie:
• zaświadczenia o zarobkach netto,
• ostatnią decyzję z renty lub emerytury, a także odcinek z renty lub emerytury,
• nakaz płatniczy za 2018 rok lub zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego,
• dowód opłacenie ostatniej składki KRUS,
• potwierdzenie otrzymania lub opłacenia alimentów,
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
a także dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na leczenie.
W celu uzyskania w/w pomocy od września br. podanie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w miesiącu sierpniu br.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 osobiście lub pod numerem telefonu 044 781 42 46 wew. 14

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.