Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku informuje, że nadal można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020. Informujemy, iż liczba osób, które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona.

 

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód zgodnie z zatwierdzonymi zmianami z 26 listopada 2020r. nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

1 542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej

1 161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie

Przy wyliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania skierowania, do dochodu rodziny/ osoby wliczane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. 500+. Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową oraz zdrowotną rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. O terminie i miejscu wydawania żywności osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie.

W celu uzyskania skierowani prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 44 781 45 14 lub osobiście w siedzibie ośrodka w godzinach urzędowania ops.

 

Art. 7 ustawy o pomocy społecznej mów , że pomoc społeczna jest udzielana osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa; sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowawart.159 ust.1 pkt1 lit. c lub d ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.