Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

asystent logo 2021

 

 

Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku. Wartość dofinansowania na realizację ww. Programu dla Gminy Kluczewsko wynosi 47 889,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 47 889,00 zł.
W ramach programu Gmina Kluczewsko planuje zrealizować 900 godzin usług obejmując usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 3 osoby niepełnosprawne. Realizacja usług potrwa do grudnia br.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia między innymi dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym także dla seniorów. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” umożliwi:
• udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu tych osób w życiu społecznym;
• ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych;
• osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
• zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

 

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.