Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START składa się od 1 lipca do 30 listopada w formie elektronicznej, natomiast wnioski w formie papierowej przyjmowane są od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku. (wniosek i oświadczenie RODO w dokumentach do pobrania druk Nr 10 i Nr 26)
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przyjmuje się od 1 lipca br. w formie elektronicznej, dodatkowo od 1 sierpnia br. w formie papierowej. Przyjmowanie wniosków kończy się 30 listopada danego roku. Wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.
WAŻNE!
Wnioski złożone w formie papierowej nie będą przyjmowane przed 1 sierpnia br.
Wnioski złożone po 30 listopada br., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wymagane Dokumenty
1. Wniosek i oświadczenie RODO (patrz dokumenty do pobrania -dokument Nr 10 i Nr 26) o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start".
2. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" należy dołączyć odpowiednio:
a. kopię karty pobytu i decyzję − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
b. kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
c. kopię odpisu orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
d. kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
e. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start".
W przypadku przyznania świadczenia wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia Dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.
Uprawnienia do świadczenia "Dobry start":
1. Świadczenie "Dobry start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynosi 300 zł. Wypłacane jest jednorazowo, na dziecko, niezależnie od dochodu.
2. Świadczenie "Dobry start" przysługuje na dziecko:
a. do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
b. do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
c. w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
d. w przypadku ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, 24 roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia;
e. w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start - nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia;
f. na dziecko/ osobę uczącą się rozpoczynającą naukę lub uczącą się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.
3. Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje:
a. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
b. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia "Dobry start" osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
W przypadku stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia organ wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie.
a. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie Dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu razem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nienależnie pobrane świadczenie podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
b. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów.
Za nienależnie pobrane świadczenie "Dobry start" uważa się:
a. świadczenie wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
b. świadczenie wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
c. świadczenie wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.