Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Wszystkich rodziców, którzy chcą aby ich dzieci zostały objęte bezpłatnym dożywianiem w szkołach (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) w roku szkolnym 2015/2016 prosimy o zgłaszanie się do siedzimy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej celem złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego umożliwiającego zakwalifikowanie do w/w pomocy. Złożenie niezbędnych dokumentów umożliwi objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci od października br.
Podania wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 września.

Niezbędne dokumenty to:

Czytaj więcej: DOŻYWIANIE 2015/2016

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:


1. PIENIĘŻNYCH:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

 

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • - ubóstwa,
 • - sieroctwa,
 • - bezdomności,
 • - bezrobocia,
 • - niepełnosprawności,
 • - długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • - przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • - braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • - trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • - alkoholizmu lub narkomanii,
 • - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 • 1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • 2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) - w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;
 • 3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 • 5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 • 6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • 7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • 8) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • 9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nie składkowych;
 • 10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • 11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • 12) zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • 13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • 14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 • 15) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • 16) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • 17) zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 • 18) oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
 • 19) zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 • 20) oświadczenia o stanie majątkowym.

BIP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

adres: /gopskluczewsko/skrytka

mpips-logo220

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Gmina Kluczewsko

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Wrota Świętokrzyskie

KartaDużejRodziny

Aktualnie odzwiedza nas

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.