Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

Gmina Kluczewsko przystępuje w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja  2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))
  • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Usługi opieki  wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu,                                          z uwzględnieniem stopnia i rodzaju  niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Kluczewsku, numer telefonu –   41 781 45 14  lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Ważne strony gdzie można uzyskać informacje:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024